Privacyverklaring van Daelhof Crematorium (IGV Havicrem) – Opgesteld te Eppegem-Zemst, 28 Juni 2019

Havicrem hecht veel belang aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij willen u op een transparante en heldere manier informeren over de wijze waarop wij uw gegevens verzamelen, welke gegevens wij verwerken, waarom wij dat doen, hoe wij de gegevens beschermen en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

1. Wie verwerkt uw gegevens?

IGV Havicrem met maatschappelijke zetel te 1804 Cargovil –Eppegem, Erasmuslaan 50 en ingeschreven bij de KBO onder nummer BE 0860.572.419 is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals die via onze diensten worden verzameld, hierna “Havicrem” of “wij” genoemd.

2. Hoe komen uw gegevens in het bezit van Havicrem?

Havicrem verwerkt de gegevens van volgende categorieën van personen:

Overledenen waarvoor via een uitvaartondernemer een crematie, uitvaartplechtigheid of een koffiemaaltijd wordt gereserveerd in crematorium Daelhof;
Nabestaanden die via hun uitvaartondernemer een beroep doen op de dienstverlening van Havicrem om een uitvaartplechtigheid en/of een koffiemaaltijd te organiseren in crematorium Daelhof;
Personen die optreden als vertegenwoordiger van een partij waarmee Havicrem professioneel samenwerkt op contractuele of andere wijze.

De gegevens van de overledenen en de nabestaanden komen onrechtstreeks in het bezit van Havicrem via de uitvaartondernemer waarop de nabestaanden een beroep hebben gedaan met het oog op de organisatie van de uitvaart van hun overledene.

De gegevens van de andere categorieën van personen worden rechtstreeks door Havicrem verwerkt.

3. Welke gegevens worden verzameld en waarom?

De verwerking van de gegevens van de overledenen is noodzakelijk om te voldoen aan de verplichting die de decreetgever oplegt aan de crematoria om een register bij te houden waarin voor elke crematie de naam, voornamen, geslacht, woonplaats van de overledene, plaats en datum van geboorte, plaats en datum van het verlenen van de toestemming tot crematie, datum en uur van de aankomst van het stoffelijk overschot in het crematorium, volgnummer van de crematie, nummer van de oven, begin- en eindtijd van de crematie, datum en tijdstip waarop de asurn het crematorium heeft verlaten en bestemming van de as worden vermeld (artikel 24 van het besluit van 14 mei 2004 van de Vlaamse Regering tot organisatie, inrichting en beheer van de begraafplaatsen en de crematoria). Daarnaast worden ook een aantal gegevens van de overledene, zoals burgerlijke stand, naam en voornaam van de partner, muziekkeuze, foto’s, filmpjes, levensbeschouwelijke of geloofsovertuiging verwerkt in het kader van de operationele activiteiten van Havicrem als beheerder van het crematorium Daelhof, zoals de begeleiding van de uitvaartplechtigheid, het laten maken van een gedenkplaatje voor de gedenkmuur aan de strooiweide, … Havicrem heeft deze gegevens nodig voor de correcte uitvoering van de overeenkomst die tussen ons tot stand kwam door de reservatie van een crematie, uitvaartplechtigheid en/of koffietafel.

De gegevens van de nabestaanden zijnde naam, voornaam, adres, telefoonnummer en mailadres worden uitsluitend verwerkt in het kader van de operationele activiteiten van Havicrem als beheerder van het crematorium Daelhof, zoals de begeleiding van de uitvaartplechtigheid, de organisatie van de koffietafel, de facturering en betaling van de koffietafel, … Havicrem heeft deze gegevens nodig voor de correcte uitvoering van de overeenkomst die tussen ons tot stand kwam door de reservatie van een crematie, uitvaartplechtigheid en/of koffietafel.

De gegevens van personen die optreden als vertegenwoordiger van een partij waarmee Havicrem professioneel samenwerkt op contractuele of andere wijze worden door Havicrem uitsluitend verwerkt in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of voor de optimalisatie van de samenwerking met de betrokkenen.

4. Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Havicrem is geen commerciële entiteit en zal uw gegevens niet commercieel exploiteren en dus niet in bulk doorgeven aan derden, al dan niet handelspartners van Havicrem, zelfs niet als deze hier expliciet om zouden verzoeken. U krijgt van ons dus de garantie dat uw gegevens niet zullen worden gebruikt voor direct marketing, commerciële email of andere vormen van prospectie.
Havicrem geeft de gegevens enkel – en dan nog uitsluitend op een selectieve “case by case” manier – door aan derden indien de uitvaartplechtigheid wordt begeleid door een externe vrijwilliger, zoals een vrijzinnige begeleider van het Huis van de Mens of een gebedsvoorganger.

Havicrem doet wel een beroep op derden voor bepaalde technische oplossingen. Dit betekent dat gegevens kunnen worden opgeslagen op andere locaties dan de maatschappelijke zetel van Havicrem. In dergelijke gevallen neemt Havicrem de nodige voorzorgen zodat de gegevens afdoende worden beschermd om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

5. Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw gegevens, het recht om uw gegevens te corrigeren of te laten corrigeren, het recht om uw gegevens te schrappen, het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens, het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Havicrem neemt geen besluiten gebaseerd op geautomatiseerde verwerking of profilering.

U kan die rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen, hetzij via e-mail naar dpo@vnoc.be , hetzij per post naar het adres: IGV Havicrem, t.a.v. de functionaris voor gegevensbescherming, Erasmuslaan 50, 1804 Cargovil –Eppegem. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken, kan die termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. Wij zullen u in dat geval op de hoogte brengen.

U kan uw rechten gratis uitoefenen tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter. In zo’n geval hebben wij het recht en de keuze om u een redelijke vergoeding aan te rekenen (waarbij rekening gehouden wordt met de administratieve kosten om de gevraagde informatie te verstrekken en met de kosten die gepaard gaan met het treffen van de gevraagde maatregelen of te weigeren gevolg te geven aan uw verzoek).

Als u van mening bent dat uw rechten worden geschonden of dat Havicrem faalt in de bescherming van uw rechten dan staat het u steeds vrij om klacht neer te leggen bij de bevoegde overheidsinstelling die instaat voor de bescherming van uw persoonsgegevens (Gegevensbeschermingsautoriteit of GBA): Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel. +32 2 2744800, www.privacycommission.be.

6. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De verzamelde gegevens worden bewaard zo lang nodig is om onze diensten te verstrekken en voor de doeleinden zoals beschreven hiervoor. Om de juiste bewaartermijn te bepalen houden we rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, de reden waar we ze voor verwerken en of we die doelen op andere manieren kunnen bereiken. Bovendien kan u altijd beroep doen op uw recht om uw gegevens te schrappen.

7. Hoe verzekeren wij de veiligheid van uw gegevens?

Technische beveiligingsmaatregelen
Havicrem heeft de passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens tegen ongeautoriseerde of anderszins ongewenste toegang te beveiligen.

Toegang tot gegevens voor medewerkers van Havicrem
In het kader van de principes inzake “privacy by design” en “privacy by default” heeft Havicrem maatregelen getroffen die tot doel hebben dat haar medewerkers enkel toegang tot persoonsgegevens hebben indien dit vereist is voor de uitvoering van hun respectievelijke taken binnen de organisatie.
Op deze wijze wordt onnodige blootstelling van persoonsgegevens voorkomen en wordt het risico op datalekken verder verkleind.

8. Hoe kan u contact met ons opnemen?

Indien u meer informatie wenst over ons privacybeleid of voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens, dan kan u steeds met ons contact opnemen.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
IGV Havicrem T.a.v. Bert Carleer Erasmuslaan 50 1804 Cargovil -Eppegem info@havicrem.be Tel. +32 2 251 30 30

Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming
VNOC vzw T.a.v. Chantal Lurkin Jules Moretuslei 2 2610 Wilrijk dpo@vnoc.be